تمام اینها با تا کردن کاغذ درست شده

1. Villa DE Bank

2. Portrait of Samuel Beckett

3. Mirrored

4. Mirror Room

5. Loft

6. Stairs, Small Room With the Floor

7. Flight of Stairs and Doors

8. Stairs

9. Large Mirror Room

10. Hallway With Central Mirror

11. Villa Z

12. Figure In Levels

13. Stairs

14. Passage

15. Long Hallway

__._,_.___
فرستاده شده از
new me

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 دی 1390    | توسط: puma m h    |    | نظرات()